Planleggingens hoveddeler


Kommunal planlegging er,

  • kunnskapsbasert 
  • framtidsorientert
  • en dynamisk prosess

Ut ifra dette vil planlegging bygge på en kunnskapsbasert  analyse som skal danne grunnlaget for beslutninger om framtidige handlinger. I kommunal planlegging vil disse to hoveddelene ofte være delt i flere faser, avhengig av hvor omfattende planen og planarbeidet er.

Utredningene og kartlegginger av "nåsituasjoner" i lokalsamfunnet vil ofte bli utført av administrativt ansatte i en kommune  mens det er politikerne som er beslutningstakerene. Det er med andre ord ulike personer med forskjellige roller som har ansvar for de ulike fasene. I mindre planarbeid kan det dreie seg om én utredningsfase, som både omfatter tilrettelegging av grunnlagsdata og involvering av interessegrupper, brukere osv., og én beslutningsfase.

I mer omfattende planarbeid kan det være behov for flere beslutninger underveis i prosessen og et avsluttende planvedtak. Mellom de ulike beslutningene foregår det utredning, bearbeiding og drøfting mellom grupper og aktører som er involvert i prosessen.

Utrednings- og beslutningsfasene skal ideelt sett foregå i et samspill mellom de involverte, i en dynamisk prosess. Med dynamisk prosess menes at aktører påvirker hverandre og utvikler forståelsen i løpet av arbeidet og at ny erkjennelse kan gi grunnlag for omdefinering av premisser i et arbeid. Det er imidletid behov for å avklare ulike roller og definere faser for å unngå at "dynamikken" fører til at man bare beveger seg i sirkel. Omdefinering av premisser kan også være en måte å trenere arbeidet med planen.

I arbeid med individuell plan kan vi se eksempel på at det ikke går an å definere en kartleggingsfase til en tids- og metodeavgrenset fase. Ved gjennomføring av tiltak vil det oppstå ny erkjennelse om hva klienten er i stand til å løse, som supplerer tidligere kartlegging. Slik ny erkjennelse, både hos klient og fagpersoner, må få innvirkning på hvilke mål og tiltak som gjennomføres i det videre arbeid.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 12112k
(Skriv inn koden over.)