Planlegging er framtidsorientert


Enhelhetlig planprosess vil omfatte:

  • analyse av rammebetingelser
  • utvikling av mål
  • utvikling av strategier som bidrar til å realisere målene
  • konsekvensanalyse av mål, strategier, ressursbehov og prioriteringer
  • evaluering og læring av gjennomført aktivitet for ny planlegging


Analyse av rammebetingelser har betydning for å vurdere hvilket handlingsrom organisasjonen eller kommunen har. Det gjelder både lovkrav og politiske og faglige føringer på fagområdet, økonomi, fagressurser i organisasjonen og målgruppens behov m.m.

Målene kan dreie seg om hva man ønsker å oppnå i løpet av planperioden eller hva man ønsker å unngå (f. eks. etablering av nye rusmiljøer blant kommunens ungdommer). Målene kan fremstå forskjellig, som fokus på enkelte satsingsområder, eller som ambisjoner på flere/alle områdene man arbeider. Det er nødvendig å drøfte hvor ambisiøse målene kan være. Dersom de blir urealistiske er det fare for at både målene og planen som helhet blir uinteressant som styringsdokument. For å nå målene må det arbeides med å finne de beste og mest sannsynlige måtene å nå målene på. Det er ikke helt uvanlig at plandokumenter preges av dårlig sammenheng mellom mål, strategier og tiltak. Da fungerer det ikke.

Både kjennskap til rammebetingelser, arbeidsmåter og kjennetegn ved målgruppen er nødvendige ingredienser i arbeidet med strategier. Når vi definerer mål er vi som regel opptatt av den positive effekten av det vi setter oss fore. Alle medaljer har imidlertid en bakside.

Det er nødvendig å analysere hvilke andre effekter valg av mål, strategier, ressursbruk og prioriteringer har. Når man prioriterer noe, må man nedprioritere noe annet.For eksempel kan ressursknapphet føre til at man må velge tiltak overfor én gruppeog utsette eller begrense innsatsen mot en annen mulig målgruppe. Det kan også være slik at målsetningene er innbyrdes motsetningsfylt, som når man ønsker å øke antall skjenkesteder og åpningstider for å stimulere næringspolitikken. Da nedprioriterer man rusforebyggende mål. Det som er avgjørende er at man vurderer konsekvenser av prioriteringer og velger det som synes viktigst i den aktuelle planperioden.

For å styrke utbyttet av både planleggingen og ikke minst realiseringen av planen bør man evaluere de ulike prosessene for å lære og forbedre de ulike delene. Evalueringen bør både omfatte individuelle forhold og strukturelle forhold (f.eks. - henvisning til BBs artikkel).

En planprosess har flere faser og aktørene i organisasjonen og målgruppene for virksomheten har større eller mindre plass i de ulike fasene, avhengig av en rekke forhold som ivaretas ulikt innenfor ulike plantradisjoner.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 62057v
(Skriv inn koden over.)