Verksted som vertøy i planprosesser


Hvordan mobilisere for bred medvirkning, der deltakerne i fellskap kan drøfte mål, virkemidler, løsninger og konsekvenser. Gjennom "verkstedmetodikken" får du tips og råd.

 

Av Asle Farner.

Nye planleggings- og styringsmåter krever nye arbeidsformer
Offentlig planlegging – det være seg samfunnsplanlegging, arealplanlegging eller planlegging av virksomhet på ulike tema eller satsingsområder – foregår stadig mer som planlegging i fellesskap eller med stor grad av medvirkning. Det vil si at aktørene kommer sammen for å drøfte mål, virkemidler, løsninger og konsekvenser – planene utvikles i stor grad gjennom kommunikativ samhandling og basert på  kommunikativ rasjonalitet. Dette styringssettet betegnes ofte som governance – styring i fellesskap. I den tidligere dominerende instrumentelle plantradisjonen var planutarbeidelse mer overlatt til ekspertisen og til myndighetene og inngikk i et styringssett som ble betegnet som government – styring ovenfra.  I begge tradisjoner trengs arenaer for drøfting.

Verkstedsmetodikk kan i begge sammenhenger kunne være et tjenlig verktøy for å få samarbeidet på fellessarenaene til å fungere. For en nærmere prinsipiell forståelse og drøfting av verksted som arbeidsform, settes den her først inn i planteoretiske sammenhenger, se her under område; hva er planlegging/ulike typer planlegging. Poenget er å tydeliggjøre verkstedets funksjon og særtrekk slik at arbeidsformen kan anvendes med kritisk forståelse for muligheter og begrensninger.

Hva er verksted?
Verksted :

  • er en arena for kommunikativ samhandling – i form av et arbeidsmøte eller seminar, en diskuterende befaring eller liknende.
  • består i interaktiv samhandling mellom inviterte deltakere for å belyse eller løse et problem eller en oppgave.
  • får sitt faglig innhold skapt av deltakerne gjennom en organisert prosess, der hovedtrekkene er planlagt og styrt – men likevel kan tilpasses den dynamiske utvikling i arbeidet.

Verksted er en direkte oversettelse av det engelske «work shop», som ofte betegner et lite seminar der deltakerne gjennom sin aktivitet utgjør seminarets eller møtets innhold. Verksted betegner ikke bare en møteplass, men sier også implisitt noe om arbeidsformene på denne og om involvering i aktivitet.

Grunnlaget for denne framstillingen av verkstedsmetodikk ligger i min bok ”Verksted som verktøy” utgitt på kommuneforlaget 2003  - Del I (Teoretisk del) og II (Verksted – om bruk og forutsetninger) utgjør sammendrag av innledningskapitlene der. Del III (Hvordan planlegge og gjennomføre verksted) bygger på veilederen ”Brukerpanel som verktøy – på brukernes premisser?” – skrevet sammen med Karin Krogsbøl Kristoffersen for Larvik kommune 2004  og er et utvalg teknikker og råd hentet fra boka mi satt i sammenheng med kommunens opplegg for brukermedvirkning i tjenesteutvikling.

Til slutt i artikkelen refereres det til to typer litteratur for den som søker utdyping:

  • om hvilket teorigrunnlag jeg bygger verkstedsmetodikk på.
  • om flere teknikker og metoder – boka mi gir et systematisk overblikk og et utvalg.

-------------------------

Tilpasset for kommunetorget.no 2007/2011

 

Eksterne ressurser
 
 
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4pd1v4
(Skriv inn koden over.)