Hvorfor bruker i sentrum?


Aktiv involvering av brukeren i valg av behandling og tjenester er en demokratisk rettighet og en politisk og faglig målsetting. Utfordringen ligger i hvordan og i hvilken grad politikere, administrative ledere og tjenesteutøvere i praksis setter brukeren i sentrum for valg, prioriteringer og organisering av virksomheten.

God kunnskap om psykiske problemer og rusmiddelavhengighet og dens konsekvenser er en forutsetning for å møte brukeren på dens premisser og yte tilpassede tjenester.

Brukernes problemer og behov vil variere avhengig av symptomenes art, grad og varighet. Tjenesteutøverne må derfor ha nødvendig kompetanse for å imøtekomme de ulike problemene.

Det er lederens oppgave å sikre at virksomheten yter likeverdige og helhetlige tjenester til brukerne og praktiserer reell brukermedvirkning. Tjenesteutøveren har samtidig et selvstendig ansvar for at brukeren gis et likeverdig, frivillig og forsvarlig tilbud med anledning til å medvirke.

Veilederen «Sammen om mestring» fremhever brukeren som viktigste aktør i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling / bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Argumenter for økt brukerinnflytelse som fremheves i «sammen om mestring» er blant annet:

BRUKERMEDVIRKNING OPPHEVER BEGRENSNINGER

Brukermedvirkning krever at tjenesteutøverne ikke er forutinntatte, har fordommer eller fastlåste syn på personer eller grupper som får betydning for valg av tilbud. Gjennom brukermedvirkning får tjenestene økt kunnskap om brukerens situasjon, ønsker og behov som kan motarbeide fordommer og stereotypier, og bidra til at enkeltpersoner og grupper får større innflytelse og handlingsrom.

BRUKERMEDVIRKNING GIR MESTRING

Aktiv brukerdeltakelse i utformingen av tjenestetilbudet bidrar til et bedre tilpasset tjenestetilbud, men har også en egenverdi. For mange vil brukermedvirkningen ha en terapeutisk effekt.

Å involvere og anvende brukerens kompetanse er avgjørende for at brukerens ressurser og mestringsevne skal bevares og styrkes, og for at brukeren skal beholde eller gjenvinne kontroll over eget liv. Gjennom å legge til rette for at enkeltindivider gis makt og innflytelse i eget liv, øker evnen og mulighetene for deltakelse og innflytelse i samfunnet.

BRUKERMEDVIRKNING GIR BEDRE TJENESTER

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess hvor målet er å utvikle og forbedre tjenestene. I dette arbeidet spiller brukerne en sentral rolle. Kun brukeren kan bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer tilfredsstillende.

Brukermedvirkning bidrar til bedre og mer målrettede tjenester fordi erfaringskunnskap og fagkunnskap ses i sammenheng. Erfaringskunnskapens styrke ligger i de jevnlige tilbakemeldingene fra dem som benytter tjenestene. Brukerne tilfører nye perspektiver og ideer til kvalitetsforbedring.

Hvordan kan så tjenestene samarbeide og gjøres tilgjengelige for mennesker med rusmiddelproblemer, psykiske problemer eller andre brukere med sammensatte behov?

Rapporten «Tillit, tid, tilgjengelighet» (Helsedirektoratet 2011) belyser dette spørsmålet, og gir innspill til hvordan tjenestene bedre kan samhandle. Arbeidet baserer seg på noen av erfaringene fra Tillitspersonforsøket, en av satsingene i opptrappingsplanen for rusfeltet.

Gjennom systematisk oppfølging av en kontaktperson, har den enkelte bruker opplevd kontinuitet, stabilitet og trygghet i sine møter med tjenesteapparatet. Fagpersonell i kommunene, brukere og andre aktører innen rus- og psykisk helsefeltet har bidratt i rapporten.

Samhandlingsreformen har blant annet som formål at brukere og pasienter skal få mer helhetlige, sammenhengende og tilgjengelige tjenester med størst mulig nærhet til der den enkelte lever og bor.

BRUKERMEDVIRKNING SKAPER LEGITIMITET

Jo flere som deltar i en beslutningsprosess, jo større legitimitet får beslutningen. Brukermedvirkning er en prosess eller metode som forutsetter at det innhentes synspunkter fra dem som berøres av de ulike tiltakene. Brukermedvirkning og implementering av erfaringsbasert kunnskap i beslutningene er et viktig demokratisk prinsipp.

BRUKERMEDVIRKNING ER ET FELLESPROSJEKT

Brukermedvirkning gir fordeler til alle. Det har en individuell verdi og er et sentralt virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning forutsetter at tjenestene arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet med brukerne, slik at brukerens mestringsevne og engasjement i behandlingen blir forsterket.

Brukerens involvering blir større når behandlingen rettes mot endringsprosesser og mål som tar utgangspunkt i brukerens forståelse av egne utfordringer og syn på egenutvikling og mestring.

Pårørende er en viktig ressurs i dette arbeidet, se mer HER

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: et6hk6
(Skriv inn koden over.)