BrukerPlan


BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen.

Det er gitt konsesjon til å kartlegge brukere fra 16 år, samt kan gjøres egne avtaler mht. karlegging av brukere med psykisk lidelse uten rusproblematikk etter særskilt avtale. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Hvorfor kartlegge med BrukerPlan?

BrukerPlan kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Verktøyet dokumenterer og synliggjør omfang og karakter av rusmiddelproblematikk blant brukere av kommunens tjenester. Kartleggingen har vært beskrevet som et nyttig verktøy for kommunene.

Kartleggingen dokumenterer det tilbudet som brukere får pr. dato, også forventet etterspørsel, og gir grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tilbud.

Når en kommune har kartlagt flere ganger, synliggjøres utviklingstrekk tydeligere. Dette gjelder for eksempel omfang og karakter av problematikk og utvikling i tilbud for brukere, både for utvalgte brukergrupper og enkeltbrukere.

Kartleggingen er mye brukt som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasjonskilde for sentrale myndigheter.

Hvordan ta i bruk BrukerPlan

Alle ansatte i kommunale instanser, som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer, kan i utgangspunktet kartlegge: NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barneverntjenester, pleie- og omsorgstjenester og fastleger.

Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Det viktigste er imidlertid å komme i gang. Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.

Kartleggingen foregår via godkjent internettløsning. Dataene mottas av forsknings- og fagutviklingsenheten KORFOR ved Helse Stavanger. De syv Kompetansesentre Rus (KoRusene) i Norge og KORFOR samarbeider om å gi kommunene den nødvendige opplæring og støtte for å kunne ta verktøyet i bruk.

Aktuelle fagpersoner i de kommunene som ønsker å ta i bruk BrukerPlan, samles til en fire timers informasjons- og opplæringsdag. Alle deltakende kommuner innen samme fylket gjennomfører kartleggingen i den samme tidsperioden.

Kartleggingen bør gjennomføres med jevne mellomrom, én gang i året eller annethvert år.

Forankring / forberedelse i kommunen

  • Kommuner som er interessert i BrukerPlan deltar på opplæringsdagen for mer informasjon og opplæring i verktøyet.
  • Kommunen beslutter om man skal ta i bruk BrukerPlan og melder dette til sitt regionale KoRus
  • Kommunen og KoRus kan da inngå skriftlig avtale vedrørende kartleggingen.
  • Kommunen avgjør hvilke avdelinger som primært skal delta i registreringen og utnevner enkoordinator.
  • Koordinator sørger for at kartleggingen blir gjennomført  innen fastsatt frist

Selve verktøyet er gratis. Den nødvendige faglige og tekniske støtten koster heller ingenting.

Reisekostnader i forbindelse med opplæringsdag og andre samlinger dekkes av de deltakende kommunene. 

Hver kartlegger må beregne ett dagsverk til opplæring, noen minutter per bruker til selve kartleggingen og ett dagsverk til samling med presentasjon av resultater og annet fagstoff. Kommunens kartleggingskoordinator må påregne et par dager i tillegg.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3jhaus
(Skriv inn koden over.)