Forankring av arbeidet


Tematikken rusarbeid og hvordan prosesser omkring tematikken rus bør tilrettelegges, synes dårlig forankret hos både kommunens ledelse og i kommunenes befolkning.

Dette er ikke spesielt for disse kommunene eller arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Manglende eierforhold til kommunale planprosesser hos både fagfolk i kommunen og hos brukerne finner en også i annen planlegging rundt rusarbeid, eksempelvis i arbeid med individuell plan for rusmiddelavhengige(Gravrok et al. 2008).

 

Forankring av planarbeidet handler derfor først og fremst om samhandling og avklaringer mellom ulike personer med ulike roller i lokalsamfunnet. Ser vi disse idealene i sammenheng med erfaringene fra planarbeidet i kommunene, tegner det seg et uklart bilde omkring hva egne ledere og lokalpolitikerne ønsket med Rusmiddelpolitisk handlingsplan.

 

Diskusjoner om uklare politisk mandat og dårlig forankring av arbeidet oppsto gjerne på bakgrunn av spørsmål fra KoRus-Nord om hva som egentlig var utgangspunktet for arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i hver enkelt kommune. Noen kommuner erfarte at planarbeidet deres var kommet i gang gjennom et påtrykk fra staten i form av krav eller lovnad om penger, andre at det var akutthendelser omkring rus i lokalsamfunnet som aktualiserer rusmiddelpolitiske spørsmål. Nær halvparten av de deltakende kommunenes ansatte viste til at eksisterende plan trengte å revideres og at det var grunnen til at de trengte drahjelp fra blant annet KoRus-Nord for å dette gjort. En plankoordinatormente at i deres kommune var det noen ildsjeler som ønsket å få rustematikken opp på dagsordenen, derfor ble planarbeidet satt i gang. Få konkluderte derimot med at planarbeidet, som de var satt til å gjennomføre, var basert på et veldig klart og definert ønske fra politikere eller øverste administrativ ledelse for å få et styringsredskap som kunne være nyttig for kommunens arbeid på rusfeltet.

 

Dette er interessant fordi alle årsakene som ble løftet frem kan være gode for åkomme i gang med arbeidet, men når arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplanikke er forankret i kommuneledelsen og at de som berøres av planens tiltak er dårlig involvert, er forutsetningen for å lykkes dårlig. Da strander gjerne planprosessen eller planen blir et dokument for arkivet (kommunetorget.no 2011).

 

Erfaringer KoRus-Nord har fra andre samarbeidskommuner i Nord-Norge erat særlig politikerne trekkes for sent inn i planarbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Man har med andre ord i slike tilfeller startet opp arbeidet uten atde som bør være bestillerne og skal være beslutterne har fått noen tydelig informasjon om at arbeidet var igangsatt.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7673mi
(Skriv inn koden over.)