Regionale kompetansesentre - Rus


Det er syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet. Sentrene er finansiert av Helsedirektoratet og drives i samarbeid med vertsinstitusjoner knyttet til kliniske behandlingsmiljøer eller regionale helseforetak. I Oslo er kompetansesenteret tilknyttet Velferdsetaten, Oslo kommune.

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet ( KoRus) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Det er sju regionale sentre i landet, og de har ulike eiere:

 

Sentrale oppgaver

Kompetansesentrene skal prioritere innsats for å styrke kompetansen i de kommunale tjenestene, både når det gjelder forebyggende arbeid og oppfølging av personer med behov for helhetlige og koordinerte tjenester.

De skal også bidra til et sterkere lokalt kunnskapsbasert folkehelsearbeid der folkehelseutfordringer er forankret og prioritert i det regionale og kommunale plan- og beslutningssystemet, og arbeide for reduserte sosiale helseforskjeller. Jf. implementering av folkehelseloven.

Planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak skjer i samarbeid med fylkesmannsembetene og de regionale helseforetakene. Det er etablert regionale rusfora og/eller nettverk der kommunenes behov skal analyseres og ivaretas. Det rusforebyggende arbeidet skal koordineres med øvrig folkehelsearbeid på regionalt og lokalt nivå.

Kompetansesentrene skal stimulere kommunene til å planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert lokalt folkehelsearbeid og rusforebyggende tiltak basert på forskningsbasert kunnskap. Det skal legges særlig vekt på å styrke kommunens forståelse og bruk av virkemidler i medhold av alkoholloven. I tillegg har sentrene en sentral rolle i den nasjonale satsingen på å heve kompetansen innen tidlig intervensjon som en del av det lokale rusforebyggende arbeidet.

De senere årene har sentrene hatt en sentral rolle i arbeidet med å heve kompetansen innen tidlig intervensjon og øke forståelsen i kommunene om betydningen av alkoholloven som forebyggingsverktøy. De har også bistått kommunene i kartlegging av rusmiddelsituasjonen gjennom ungdata, brukerplan og andre kartleggingsverktøy.

Kompetanseutvikling

Kompetansesentrene skal samarbeide med fylkesmannsembetene og bistå med kompetanseutvikling i kommunenes førstelinjetjeneste samt bidra til å styrke, eventuelt opprette, tverrfaglige nettverk og møteplasser på regionalt nivå. Videre skal kompetansesentrene bistå med tilpassede opplærings- og kompetanseutviklingstiltak rettet mot NAV-kontorene i tilknytning til ordningen med kvalifiseringsprogram.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Kompetansesentrene skal bidra med kompetanseutvikling for å sikre gode og helhetlige pasientforløp. De bistår Helsedirektoratet i arbeidet med å implementere nye retningslinjer og veiledere på rusfeltet.

Sentrene utarbeider kurskataloger og andre oversikter over kurs- og opplæringstilbud, se nærmere om dette på det enkelte senterets nettsider (under).

Kompetansesentrene har en betydelig produksjon av fagartikler. Fra 2009 samarbeider sentrene om utgivelse av publikasjonen RUSFAG. Denne kan bestilles ved henvendelse fra det enkelte kompetansesenter. Sentrene bidrar også til drift av nasjonale nettbaserte ressurser, blant annet

Oversikt over de regionale kompetansesentre rus:

Kompetansesenter rus – region Sør : Telemark, Buskerud, Vestfold, Agder-fylkene

(tilknyttet Borgestadklinikken)

Besøksadresse: Kongensgate 33, Skien

Postadresse: Postboks 1 Sentrum, 3701 Skien

Tlf 35 90 47 00

www.borgestadklinikken.no

 

Kompetansesenter rus - region Oslo

(tilknyttet Oslo kommune, Velferdsetaten)

Besøksadresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Postadresse: Postboks 30 Sentrum, 0101 Oslo, Tlf 02 180

www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/hovedside/kompetansesenter_rus/

 

Kompetansesenter rus – region Øst: Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

(tilknyttet Sykehuset Innlandet HF)

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Avdeling for Rusrelatert Psykiatri og Avhengighet

Postboks 104, 2381 Brumunddal

Besøksadresse: Kjonerud kompetansesenter,  Løvstadveien 7, 2312 Ottestad, Tlf 62 58 15 68 

www.rus-ost.no

 

Kompetansesenter rus – region Vest Bergen: Hordaland, Sogn og Fjordane, Bergen.

(tilknyttet Stiftelsen Bergensklinikkene)

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen, Tlf 55 90 86 00

www.bergensklinikkene.no

 

Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger: Rogaland

(tilknyttet Rogaland A-senter)

Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresse: Møkstertunet, Skogstøstraen 37, Stavanger, Tlf 51 72 90 00


www.rogaland-asenter.no

 

Kompetansesenter rus – region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. 

(tilknyttet St Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin)

Postadresse: Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

 Besøksadresse: Trondheimsklinikken, Schwachs gate 3, Trondheim

Postadresse: Postboks 654, Sentrum , 7406 Trondheim

Tlf hovedkontor Trondheim 06800, Underkontor Møre og Romsdal tlf 70 17 03 00, Underkontor Nord-Trøndelag tlf 73 86 29 00 
www.stolav.no/korus 

Kompetansesenter rus – region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

(tilknyttet UNN, klinikk for rus- og spesialpsykiatri)

Teknologiveien 10, 8517 Narvik , Tlf 76 96 73 10

www.korusnord.no

 

Mer om Rusmiddelarbeid i kommunen

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6ob3h5
(Skriv inn koden over.)